ALGEMENE VOORWAARDEN

van Newstar Computer Products Europa B.V., gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 37076185


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Koper”: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf tot wie Newstar Computer Products Europa B.V. haar aanbiedingen richt, aan wie door Newstar Computer Products Europa B.V. zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen;
 2. “Newstar”: Newstar Computer Products Europa B.V., gevestigd te (2031 EJ) Haarlem, aan het adres Wateringweg 62, KvK 37076185, info@neomounts.com;
 3. “Overeenkomst”: de tussen Newstar en Koper gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door Newstar.
 2. De algemene voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij Newstar en Koper, dan wel diens rechtsopvolger(s), partij zijn.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft Koper te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Newstar zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Aanbiedingen en/of offertes van Newstar gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 6. Newstar behoudt zich het recht voor fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten en/of verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Newstar kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevatte.
 7. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan informatie in aanbiedingen, offertes, productbrochures, tekeningen en/of prijslijsten van Newstar.
 8. Eventueel aansluitend door of namens Newstar gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Newstar.
 9. Toepassing van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 10. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.
 11. Indien Koper uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Newstar voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 12. Newstar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 13. Zonder schriftelijke toestemming van Newstar is Koper niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 14. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke order- en/of opdrachtbevestiging door Newstar, of doordat Newstar aanvang heeft genomen met het leveren van de dienst of de zaak. Bij mondelinge aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Newstar door Koper, komt de Overeenkomst slechts tot stand indien Newstar daaraan gevolg geeft door feitelijk te beginnen met de uitvoering daarvan dan wel door de Overeenkomst schriftelijk te bevestigen.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Newstar zijn vrijblijvend, tenzij door Newstar uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Een schriftelijke aanbieding en/of offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 31 (eenendertig) dagen.
 3. Voor zover Koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de kennelijke veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand is gekomen, doet Koper dat op eigen risico en voor eigen rekening.
 4. Newstar is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.
 5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.


Artikel 4. Levering

 1. Een overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Newstar is ten aanzien van de levering pas in gebreke indien zij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn die haar na de oorspronkelijke leveringstermijn door Koper is gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste 3 (drie) kalendermaanden. Indien Newstar niet alsnog binnen de redelijke nadere termijn heeft geleverd, is Koper gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen voor het niet-uitgevoerde gedeelte. Alsdan kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is Newstar slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het niet-uitgevoerde gedeelte reeds door Koper is voldaan. Koper heeft voornoemd recht tot beëindiging niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.
 2. Newstar heeft het recht de te leveren zaken in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 3. In het geval van overmacht, alsmede indien door, al dan niet verwijtbaar, handelen of nalaten van Koper of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging.
 4. Transport en (af)levering van zaken geschiedt in overeenstemming met de Incoterms 2010 Ex Works, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. (Af)levering geschiedt dientengevolge bij Newstar te (2031 EJ) Haarlem, aan het adres Wateringweg 62-B. De geleverde zaken zijn vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan Koper, diens vertegenwoordiger of de door Newstar of Koper aangewezen vervoerder, voor rekening en risico van Koper, ook indien de eigendom van de zaken dan nog niet is overgegaan op Koper. De zaken zijn ook voor rekening en risico van Koper indien Newstar de zaken ter aflevering heeft aangeboden of op verzoek van Koper heeft doen opslaan, maar Koper, diens vertegenwoordiger of de door Newstar of Koper aangewezen vervoerder, om welke reden dan ook, niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag, bewaring en verzekering, komen alsdan volledig voor rekening van Koper.
 5. In die gevallen waarin is overeengekomen dat Newstar zorgdraagt voor transport van de geleverde zaak, wordt de wijze van verpakking en transport uitsluitend door Newstar bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen (inclusief tarieven) van de zijde van Newstar zijn in Euro en exclusief BTW en overige overheidslasten. De verschuldigde BTW wordt afzonderlijk aan Koper in rekening gebracht. Voor zover voor Newstar in verband met de levering van de zaak en/of dienst aan Koper kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kosten van opslag, bewaring, verwijderingsbijdragen en overige (overheids)lasten, etc., zijn die kosten voor rekening van Koper. Newstar is bevoegd deze kosten afzonderlijk bij Koper in rekening brengen.
 2. De door Newstar met Koper overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de Overeenkomst worden verhoogd, indien Newstar voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag, kan Koper de Overeenkomst (uitsluitend) ten aanzien van de in prijs verhoogde zaken, binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging, schriftelijk ontbinden. Alsdan kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is Newstar slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de ontbinding betrekking heeft, reeds door Koper is voldaan.
 3. In het geval de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen op enige wijze gekoppeld zijn aan een prijsindexcijfer, en het prijsindexcijfer naar beneden gaat hetgeen tot gevolg heeft dat de prijzen naar beneden toe bijgesteld dienen te worden, heeft Newstar het recht de Overeenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden. Koper heeft alsdan niet het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken

Newstar is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten, zoals maar niet beperkt tot de kleur, afwijken van de in de catalogus afgebeelde zaken. Indien Newstar een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, kan Koper de Overeenkomst (uitsluitend) ten aanzien van de afwijkende zaken, binnen 2 (twee) werkdagen na levering, schriftelijk ontbinden. Alsdan kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is Newstar slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de ontbinding betrekking heeft, reeds door Koper is voldaan.


Artikel 7. Garantie en reclameringen

 1. Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden aan Newstar. Eventuele niet-zichtbare gebreken kunnen uiterlijk tot maximaal 5 (vijf) dagen na levering schriftelijk aan Newstar worden gemeld. Het voorgaande is op straffe van verval van het recht om te reclameren. 
 2. Ingebruikneming van de geleverde zaken na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en retournering geheel vervallen.
 3. De garantietermijn op zaken van het merk Newstar bedraagt 5 (vijf) jaar, ingaande op het moment van levering. Newstar is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.
 4. Minimale afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, e.d. van de geleverde zaak kunnen geen grond voor reclamatie zijn. 
 5. De reclamatie van Koper ten aanzien van een zaak van het merk Newstar dient schriftelijk te worden vermeld aan Newstar, per (aangetekende) brief of per e-mail. Om te worden aangemerkt als een deugdelijke reclamatie dient deze te zijn voorzien van een bijlage inhoudende een bewijs van aankoop van de betreffende zaak, met opgave van de reden van reclamatie, en voor zover mogelijk voorzien van bewijs.
 6. Retourneringen vinden slechts plaats na schriftelijke toestemming van Newstar, en uitsluitend volgens de instructie(s) van Newstar. Newstar behoudt zich het recht voor om retourneringen die niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden te weigeren. De retournering wordt alsdan niet in behandeling genomen en zal op kosten van Koper worden teruggezonden.
 7. Indien de reclamatie van Koper ten aanzien van een geleverde zaak gegrond is en onder de garantieregeling valt, zal Newstar naar haar keuze:
  a)  de geleverde zaken of – indien mogelijk - het defecte onderdeel (door een door Newstar aan te wijzen reparateur doen) repareren of vervangen, of;
  b) met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende (gebrekkige) zaken. Newstar is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in Artikel 10 van deze algemene voorwaarden bepaalde. 
 8. De garantie in het vorige lid vervalt in ieder geval indien:
  a) Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b) de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
  c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Newstar en/of op de verpakking c.q. labels van de zaak en/of enig ander voorschrift behandeld zijn;
  d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 9. Het vervoer ter vervanging of herstel geschiedt voor rekening en risico van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Niet-nakoming door Koper van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden ontheft Newstar uit alle garantieverplichtingen.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Koper geleverde goederen blijven eigendom van Newstar totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde goederen en/of verbonden diensten, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen, volledig aan Newstar zijn voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Koper is overgegaan, mag deze de goederen niet bezwaren, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 2. Het is Koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Newstar separaat te bewaren, en voornoemde verplichting eveneens op te leggen aan derden aan wie hij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen heeft verkocht. 
 3. Indien Koper verzuimt te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als geleverd door Newstar, toebehoren aan Newstar. 
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, bijvoorbeeld door beslag, bij surseance van betaling of bij een faillissement, is Koper verplicht Newstar hiervan terstond op de hoogte te stellen.
 5. Koper is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Newstar kan worden opgevraagd en ingezien.
 6. Koper is verplicht op het eerste verzoek van Newstar:
  a) alle aanspraken c.q. vorderingen van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan Newstar, een en ander naar keuze van Newstar, en;
  b) de vorderingen die Koper verkrijgt jegens haar afnemers uit hoofde van de verkoop van door Newstar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verpanden c.q. te cederen aan Newstar, een en ander naar keuze van Newstar;
 7. In elk geval van verzuim van Koper – waaronder mede wordt begrepen de niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden – dan wel wanneer er naar het oordeel van Newstar gegronde vrees bestaat dat Koper haar verplichtingen niet zal nakomen, is Newstar gerechtigd de geleverde zaken zonder nadere aankondiging bij Koper, of derden die de zaken voor Koper houden, terug te halen of te doen ophalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een terstond opeisbare en verrekenbare boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag, voor iedere dag dat haar weigering medewerking te verlenen voortduurt. 
 8. Koper machtigt Newstar c.q. verleent Newstar bij voorbaat toestemming om haar terrein en gebouwen te betreden ten behoeve van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud.


Artikel 9. Betaling

 1. Betaling geschiedt binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze termijn geldt als een fatale termijn, waarna verzuim van rechtswege intreedt. 
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Newstar bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, en is Koper vanaf de dag waarop betaling aan Newstar uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege een rente verschuldigd van 8% van het factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien Koper nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan Newstar de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle (daadwerkelijke en volledige) buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, dan wel tot een forfaitaire vergoeding vastgesteld op 15% van het betreffende factuurbedrag, met een minimum van EUR 500,--. Een en ander is naar keuze van Newstar.
 3. Bij girale betalingen geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van Newstar.
 4. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.
 5. Het is Koper niet toegestaan zich op een opschortings- en/of retentierecht te beroepen noch om enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Koper doet hiervan onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand.
 6. Newstar is gerechtigd te factureren terstond nadat de aanbieding en/of offerte door Koper is geaccordeerd, voorafgaand aan de dienstverlening c.q. de levering van zaken, tenzij Newstar ingevolge Artikel 9.7 tussentijds factureert, of indien Newstar en Koper nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Newstar is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Alsdan factureert Newstar terstond nadat de betreffende fase van de Overeenkomst is uitgevoerd, respectievelijk nadat de aanbieding en/of offerte is bevestigd door Koper.
 8. Newstar is gerechtigd bij een Overeenkomst met Koper volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag te verlangen.
 9. Indien naar het redelijke oordeel van Newstar de financiële positie van Koper daartoe aanleiding geeft, is Koper op eerste verzoek van Newstar verplicht om tot (meerdere) zekerheid van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Newstar onverwijld aan Newstar een bankgarantie en/of letter of credit af te geven welke het verschuldigde dekt. Indien Koper hieraan niet voldoet, is dit een toerekenbare tekortkoming jegens Newstar en heeft laatstgenoemde het recht om de Overeenkomst te beëindigen c.q. ontbinden. Newstar heeft alsdan recht op betaling van het gehele factuurbedrag, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde (directe) kosten. Koper kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
 10. Reclamaties over de factuur dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum bij Newstar te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Newstar – evenals haar vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden, werknemers en door Newstar ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Newstar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Newstar komt. Het door Newstar verzekerde bedrag ter zake vermogensschade is thans € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 2.500.000,00 per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Newstar steeds beperkt tot het bedrag dat door Koper ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Newstar is betaald, tot een maximum van € 2.500.000,00.
 2. Newstar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Newstar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens Newstar ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen.
 4. Newstar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door Koper ter beschikking gestelde personen of zaken. 
 5. In alle gevallen waarin Newstar een beroep op het dit Artikel 10 bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en onderaannemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit Artikel 10 bepaalde door de betrokken werknemer(s) en onderaannemer(s) bedongen.


Artikel 11. Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart Newstar voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, meer in het bijzonder aanspraken van derden ter zake door Newstar aan Koper geleverde zaken en/of diensten, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht aard, oorzaak of tijdstip van ontstaan.
 2. Koper is gehouden om Newstar – voor rekening van Koper – zowel in als buiten rechte bij te staan indien Newstar door een derde wordt aangesproken als bedoeld in het vorige lid, en onverwijld al hetgeen te doen dat van Koper in dat geval verwacht mag worden. Indien Koper in gebreke blijft bij het nemen van adequate maatregelen, is Newstar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die als gevolg daarvan bij Newstar ontstaan, komen integraal voor rekening van Koper.
 3. De vrijwaringen van Newstar door Koper ingevolge deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor groepsvennootschappen van Koper.
 4. Koper is ertoe gehouden om alvorens de Overeenkomst tot stand komt een toereikende bedrijven aansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Newstar kan worden opgevraagd en ingezien.


Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Newstar bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Newstar behoort te komen. Vertraging, nalatigheden bij of wanprestatie door toeleveranciers van Newstar alsmede van hulppersonen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.
 3. In het geval van overmacht heeft Newstar het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en is zij tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Newstar gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Newstar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

 1. Newstar behoudt alle intellectuele absolute rechten (waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enz., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newstar, mogen de in het vorige lid genoemde rechten niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan de wijze van gebruik zoals met Newstar is overeengekomen en/of voor een ander doel dan waarvoor ze in gebruik zijn gegeven c.q. geleverd.
 3. Koper is verplicht tot geheimhouding van alle door Newstar aan hem of een zijner ondergeschikten ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al dat gene waarop het in het eerste lid gestelde betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens van Newstar.


Artikel 14. Verjarings-/vervaltermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Koper jegens Newstar 6 (zes) maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren.


Artikel 15. Beëindiging Overeenkomst 

In geval Koper in verzuim verkeert met betrekking tot enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel zijdens Koper sprake is van (een aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, WSNP, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsstaking, beslaglegging, (bedrijfs)overname en/of -fusie, of overlijden, worden alle vorderingen die Newstar heeft op Koper onmiddellijk opeisbaar en heeft Newstar het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen c.q. ontbinden. Newstar heeft alsdan recht op betaling van het gehele factuurbedrag, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde (directe) kosten. Koper kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. 


Artikel 16. Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij Newstar er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen.